20. NGƯỜI KIM TÍN

03/01/2020

Kim Tín Group tự hào xây dựng được  văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc và cá tính riêng; rất Việt Nam và không thể trộn lẫn. Nền văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của toàn thể CB-CNV.