Cơ hội nghề nghiệp


Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh trong hệ thống Tập Đoàn Kim Tín,hiện tại chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: