1. Theo bạn đội bóng nào sẽ đoạt cúp Kim Tín tứ hùng năm 2012 ?
  Đội bóng công ty TNHH TM Kim Tín
  Đội bóng công ty cổ phần Kim Tín
  Đội bóng công ty cổ phần Kim Tín Gỗ xanh
  Đội bóng công ty cổ phần Kim Tín MDF
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã bảo vệ:
Điền các ký tự hình trên vào (không có khoảng trắng)