Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM TÍN
69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (082 4) 3 950 6618 
Fax: (0284) 3 950 6617 
Email: info@kimtingroup.com
Website: www.kimtingroup.com | www.kimtinmdf.com

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên công ty:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Điền các ký tự hình trên vào (không có khoảng trắng)