Tầm nhìn và sứ mệnh

  
  Tầm nhìn                
 
“ Phát triển bền vững – hướng tới tương lai"

  •   Sứ mệnh
 
  1. Chinh phục niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
   2. Giữ gìn và phát huy niềm tự hào KIM TÍN.
   3. Cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.


 Giá trị cốt lõi
 1. Chính trực
     Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

 2. Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

3. Công bằng
Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

4. Tuân thủ
Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

5. Đạo đức
Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.
Lượt xem :8286